tu jesteś: zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Zakładu Genetyki Bakterii

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Zakładu Genetyki Bakterii

 

Mikrobiologia
(wykład i ćwiczenia)
Mikrobiologia w ochronie środowiska
wykład i ćwiczenia)
Genetyka bakterii
(wykład i ćwiczenia)
Molekularne podstawy bakteryjnej patogenezy
(wykład i ćwiczenia)
Ruchome elementy genetyczne bakterii
(wykład i ćwiczenia)
Biotechnologia
(ćwiczenia)
Organizmy modelowe w badaniach biologicznych
(wykłady)
Biologia molekularna z genetyką
(wykłady, ćwiczenia, konwersatoria - dla makrokierunku Bioinformatyka i Biologia Systemów)
Biologia komórki
(wykład, ćwiczenia - dla makrokierunku Bioinformatyka i Biologia Systemów)

 

 

MIKROBIOLOGIA

Koordynator zajęć: dr Magdalena Szuplewska

 

Skrócony opis przedmiotu:

Wykład:  Domeny Archaea, Bacteria i Eukarya. Budowa komórek prokariotycznych. Fizjologia: chemolitotrofia, chemo-organotrofia, fototrofia. Fermentacje, oddychanie tlenowe i beztlenowe. Rozpowszechnienie mikroorganizmów i ich udział w obiegu pierwiastków. Systematyka bakterii i archeonów. Genetyka bakterii - budowa genomu; horyzontalny transfer genów (koniugacja, transformacja; transdukcja). Symbiozy prokariotów. Bakterie chorobotwórcze, choroby bakteryjne, profilaktyka i leczenie. Wirusy - budowa, klasyfikacja, namnażanie, choroby wirusowe. Zastosowania mikroorganizmów.

Ćwiczenia:  Sterylizacja, podłoża, izolowanie czystych kultur, określanie liczby bakterii. Izolowanie mikroorganizmów z różnych środowisk. Hodowle bakteryjne. Morfologia i budowa komórki bakteryjnej (barwienia). Fizjologia bakterii - Ľródła węgla i energii; Ľródła azotu. Bakteryjne skażenie wód (oznaczanie bakterii grupy coli). Elementy genetyki bakterii - koniugacja. Podstawowe techniki pracy z bakteriofagami.

[ wróć ] [ więcej informacji ]

 

MIKROBIOLOGIA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Koordynator zajęć: dr Agnieszka Wyszyńska i dr Renata Godlewska

 

Skrócony opis przedmiotu:

Wykład:  Ogólna charakterystyka mikroorganizmów i wirusów występujących w różnych typach środowisk z uwzględnieniem środowisk zanieczyszczonych i zdegradowanych. Budowa i fizjologia prokariontów. Przystosowania mikroorganizmów do środowiska. Rola mikroorganizmów w przeciwdziałaniu procesom eutrofizacji i w zagrożeniach jakie stwarzają dla innych organizmów i człowieka. Rola w oczyszczaniu ścieków i rekultywacji środowisk zdegradowanych.

Ćwiczenia:  Techniki mikrobiologiczne. Izolowanie mikroorganizmów z różnych środowisk. Obserwacje mikroskopowe form morfologicznych bakterii. Udział bakterii w przemianach metabolicznych zachodzących w środowiskach. Bakteryjne skażenie wód i żywności. Wpływ czynników środowiskowych na rozwój mikroorganizmów.

[ wróć ] [ więcej informacji ]

 

GENETYKA BAKTERII

Koordynator zajęć: dr hab. Łukasz Dziewit

 

Skrócony opis przedmiotu:

Wykład:  Organizacja genetyczna genomów prokariotycznych. Replikacja i segregacja chromosomów prokariotycznych. Transkrypcja, translacja i regulacja ekspresji genów u bakterii i archeonów. Zmienność genomów prokariotycznych. Genomika, metagenomika, transkryptomika, metatranskryptomika, proteomika, metabolomika w badaniach mikrobiologicznych.

Ćwiczenia:  Identyfikacja molekularna bakterii i archeonów. Analiza metagenomiczna mikrobiomów prokariotycznych. Analiza bioinformatyczna genomów prokariotycznych. Nadekspresja, oczyszczanie oraz badanie interakcji białka z DNA (EMSA). Badanie interakcji białka z innymi białkami. Badanie regulacji ekspresji genów. Mutageneza transpozonowa.

[ wróć ] [ więcej informacji ]

 

MOLEKULARNE PODSTAWY BAKTERYJNEJ PATOGENEZY

Koordynator zajęć: prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka

 

Skrócony opis przedmiotu:

Wykład:  Różnorodność genomów bakteryjnych. Horyzontalny transfer genów, wyspy patogenności. Analiza bakteryjnych genomów, proteomów, transkryptomów. Molekularne strategie badania mechanizmów patogenezy. Oddziaływanie patogenów z komórkami eukariotycznymi. Bakteryjne strategie przezwyciężania mechanizmów obronnych. Mechanizmy sekrecji czynników wirulencji. Mechanizmy adhezji i inwazyjności. Patogeny wewnątrzkomórkowe. Bakteryjne toksyny. Regulacja ekspresji czynników wirulencji. Molekularna diagnostyka. Immunoprofilaktyka. Nowa generacja leków antybakteryjnych.

Ćwiczenia: Molekularna diagnostyka. Identyfikacja i charakterystyka immunogennych białek bakterii patogennych. Poszukiwanie nowych czynników wirulencji. Konstrukcja, charakterystyka i oczyszczanie białek fuzyjnych. Geny reporterowe. Mutageneza.

[ wróć ] [ więcej informacji ]

 

RUCHOME ELEMENTY GENETYCZNE BAKTERII

Koordynator zajęć: prof. dr hab. Dariusz Bartosik

 

Skrócony opis przedmiotu:

I. Modularna struktura ruchomych elementów genetycznych (MGE). II. Integrony i superintegrony. III. Elementy transpozycyjne (TE) - ogólna charakterystyka sekwencji insercyjnych i transpozonów. Metody identyfikacji funkcjonalnych TE z zastosowaniem wektorów pułapkowych. IV. Elementy integrujące z DNA i koniugacyjne (ICE). V. Plazmidy bakteryjne. (1) Identyfikacja plazmidów (metody genetyczne i fizyko-chemiczne). (2) Schemat podstawowej charakterystyki plazmidów. (3) Replikacja plazmidów - modele replikacji plazmidów kolistych i liniowych. (4) Mechanizmy zapewniające stabilne utrzymywanie plazmidów w komórkach bakteryjnych. (5) Systemy transferu plazmidów. VI. Funkcje fenotypowe bakterii kodowane przez MGE. VII. Pochodzenie i ewolucja MGE. VIII. Rola MGE w horyzontalnym transferze genów. IX. Zastosowanie MGE w inżynierii genetycznej i biotechnologii.

[ wróć ] [ więcej informacji ]

 

ORGANIZMY MODELOWE W BADANIACH BIOLOGICZNYCH

 

Koordynator zajęć: dr Renata Godlewska. Przedmiot obowiązkowy dla studentów II roku kierunku Biotechnologia

 

Skrócony opis przedmiotu:

Cykl wykładów charakteryzuje najważniejsze organizmy modelowe i osiągnięcia uzyskane dzięki badaniom z ich udziałem: Escherihia coli, Bacillus subtilis, Drożdże (dwa wykłady), Grzyby filamentalne, Drosophila melanogaster (dwa wykłady), Daphnia, Caenorhabditis elegans, Danio rerio, Xenopus laevis/Xenopus tropicalis, Mysz (Mus musculus), Rzodkiewnik pospolity (Arabidopsis thaliana (L. Heynh.), Kukurydza (Zea mays).

[ wróć ] [ więcej informacji ]

 

BIOLOGIA MOLEKULARNA Z GENETYKĄ

 

Koordynator zajęć prowadzonych w ZGB: prof. dr hab. Dariusz Bartosik. Przedmiot obowiązkowy dla studentów makrokierunku Bioinformatyka i Biologia Systemów

 

Skrócony opis przedmiotu:

DNA jako nośnik informacji genetycznej, podstawy genetyki klasycznej, genetyka człowieka, elementy inżynierii genetycznej, różne typy sekwencji nukleotydowych, genomika, ewolucja sekwencji nukleotydowych, chromatyna, replikacja DNA, mutageneza, naprawa uszkodzeń DNA, transkrypcja, kontrola aktywności genów, mechanizmy epigenetyczne, składanie i edytowanie RNA, małe regulacyjne RNA, translacja, dojrzewanie białek (folding, modyfikacje potranslacyjne), adresowanie białek, degradacja białek (ubikwitynacja, proteosom, autofagia, reguła N-końca).

[ wróć ]

 

BIOLOGIA KOMÓRKI

 

Koordynator zajęć prowadzonych w ZGB: dr Jadwiga Baj. Przedmiot obowiązkowy dla studentów makrokierunku Bioinformatyka i Biologia Systemów

 

Skrócony opis przedmiotu:

wkrótce...

[ wróć ]

 

BIOTECHNOLOGIA

Koordynator zajęć:  dr hab. Jacek Bielecki, prof. UW (Zakład Mikrobiologii Stosowanej). Przedmiot obowiązkowy dla studentów II roku kierunku Biotechnologia. Pracownicy Zakładu Genetyki Bakterii uczestniczą jedynie w ćwiczeniach, na których prowadzą 2 tematy (dr Renata Godlewska i dr Agnieszka Wyszyńska).

 

Skrócony opis przedmiotu:

Wykład:  Wprowadzenie do biotechnologii: przedmiot biotechnologii i literatura tematu, rys historyczny przedmiotu, zastosowanie biotechnologii w przemyśle chemicznym, biotechnologia w ochronie środowiska, perspektywy rozwoju biotechnologii. Metodyka opracowywania procesu biotechnologicznego: modernizacja i innowacja procesu technologicznego, tworzenie nowych biotechnologii, faza wstępna, badawcza i wdrożenie procesu, etapy opracowywania biosyntezy (pozyskiwanie odpowiednich drobnoustrojów, wstępne ustalenie warunków ich hodowli, doskonalenie cech produkcyjnych szczepów, optymalizacja bioprocesowa, powiększanie skali procesu, uruchomienie produkcji. Drobnoustroje w biotechnologii (przegląd najważniejszych procesów, kształtowanie przebiegu procesu biotechnologicznego, dobór szczepu, prowadzenie kultury, przechowywanie szczepów). Typy hodowli. Poszukiwanie nowych metabolitów wtórnych. Zastosowania biotechnologii w medycynie, rolnictwie, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym...

[ wróć ]

 

z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster