tu jesteś: zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników ZGB - Mikrobiologia

 

Mikrobiologia

 

Koordynatorzy zajęć:

   dr Magdalena Szuplewska

Typ zajęć: przedmiot obowiązkowy dla II roku kierunku BiologiaBiotechnologia  (semestr zimowy: wykład 30 godz.; ćwiczenia 60 godzin przez cały semestr)

Warunki przyjęcia:
Dla studentów kierunku Biologia i Biotechnologia zapisy przez USOS; studenci innych Wydziałów zapisują się bezpośrednio u koordynatorów przedmiotu.


Warunki i forma zaliczenia:
wykład: egzamin pisemny (20 pytań otwartych, wymagających krótkich odpowiedzi); zalicza 51% punktów;
ćwiczenia: nie więcej niż 2 nieobecności i uzyskanie co najmniej 51% punktów z 2 pisemnych sprawdzianów (każdy 8-10 pytań otwartych).

Wykład
dr Jadwiga Baj i dr Magdalena Szuplewska

Archaea, Bacteria i Eukarya. Budowa komórek prokariotycznych. Bakterie gramujemne i gramdodatnie. Metabolizm - źródła węgla i energii, typy pokarmowe; źródła innych pierwiastków biogennych; wiązanie azotu. Chemolitoautotrofia i metylotrofia. Fermentacje i oddychanie beztlenowe. Fotosynteza oksygenowa i anoksygenowa. Inne sposoby wykorzystania światła przez organizmy prokariotyczne. Wpływ warunków chemicznych i fizycznych środowiska na mikroorganizmy prokariotyczne. Rozpowszechnienie mikroorganizmów w środowisku i ich udział w obiegu pierwiastków. Podstawy systematyki bakterii i archeonów. Genetyka bakterii - chromosomy, ruchome elementy genetyczne (plazmidy, elementy transpozycyjne, kasety genowe integronów); horyzontalny transfer genów (koniugacja, transformacja, transdukcja). Wzajemne stosunki między mikroorganizmami; relacje między mikroorganizmami a makroorganizmami. Bakterie patogenne (czynniki wirulencji, toksyny bakteryjne), choroby bakteryjne, profilaktyka i leczenie. Wirusy organizmów prokariotycznych i eukariotycznych - budowa, cykl życiowy, klasyfikacja; choroby wirusowe. Zastosowania mikroorganizmów w przemyśle, oczyszczaniu ścieków i bioremediacji.

Ćwiczenia:
dr Jadwiga Baj, dr Anna Grudniak, dr Magdalena Szuplewska, mgr Jakub Czarnecki, dr Renata Godlewska, dr Agnieszka Wyszyńska
- pobierz skrypt

Techniki mikrobiologiczne - sterylizacja i podłoża mikrobiologiczne, izolowanie czystych kultur, określanie liczby mikroorganizmów. Izolowanie bakterii i grzybów z różnych środowisk. Rodzaje hodowli bakteryjnych. Morfologia i budowa komórki bakteryjnej (barwienia proste i złożone, obserwacje przyżyciowe). Fizjologia bakterii - źródła węgla i azotu; wykorzystywanie różnych substratów energetycznych w warunkach tlenowych i beztlenowych. Oznaczanie bakterii grupy coli. Elementy genetyki bakterii - koniugacja. Podstawowe techniki pracy z bakteriofagami.

 

Literatura

  • Kunicki-Goldfinger W. J. H. "Życie bakterii". PWN, 2001.
  • Madigan M. T., Martinko J. J., Parker J. "Brock biology of microorganisms". Prentice Hall International Inc., London,1997 (oraz wszystkie następne wydania tej książki).
  • Schlegel H. G. "Mikrobiologia ogólna". PWN, 1996.
  • Salyers A. A, Whitt D. D. "Mikrobiologia - różnorodność, chorobotwórczość i środowisko". PWN, 2003.
  • Baj J., Markiewicz Z. (red.) "Biologia molekularna bakterii". PWN, 2006.
  • Różalski A. "Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej - skrypt dla studentów biologii". Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 1996

 

[ wróć ]

 

z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster