tu jesteś: zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników ZGB - Molekularne podstawy bakteryjnej patogenezy

Molekularne podstawy bakteryjnej patogenezy

Koordynator zajęć:

   Prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka

Typ zajęć: przedmiot fakultatywny obowiązkowy na kierunkach BiologiaBiotechnologia (semestr zimowy wykład 30 godz.; ćwiczenia 60 godzin, w pierwszej połowie semestru)

Warunki przyjęcia:
Brane są pod uwagę oceny z Mikrobiologii oraz z BiochemiiGenetyki z inż. genetyczną. Preferencje (bez gwarancji przyjęcia) dla studentów IMU. Informacje o ocenach należy przesyłać na adres e-mail, zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie (sekcja studia, zakładka REJESTRACJA ELEKTRONICZNA).


Warunki i forma zaliczenia:
wykład: egzamin pisemny (8 pytań otwartych z 60 udostępnionych studentom); zalicza 51% punktów;
ćwiczenia: nie więcej niż 2 nieobecności i uzyskanie co najmniej 55% punktów z pisemnego sprawdzianu (5 pytań otwartych).

Wykład
prof. dr hab. K. J. Jagusztyn-Krynicka

Terminologia (choroby infekcyjne, infekcja, kolonizacja, czynniki wirulencji patogeny oportunistyczne). Historia bakteriologii, klasyczne i molekularne postulaty Kocha. "Nowe" patogeny, mechanizmy warunkujące zmienność genetyczną bakterii patogennych, horyzontalny transfer genów, wyspy patogenności, genomika porównawcza. Ewolucja bakterii patogennych - badania genomów. Metodologia badań procesów patogenezy (modele zwierzęce, linie komórkowe, identyfikacja i charakterystyka czynników wirulencji (metody in silico, mikromacierze, technologie IVET i STM). Mechanizmy zdobywania żelaza przez bakterie patogenne. Strategie bakterii patogennych przezwyciężania działania układu odpornościowego (mechanizmy niespecyficzne - fagocytoza, wiązanie komplementu; mechanizmy specyficzne - odpowiedź komórkowa vs odpowiedź humoralna, rola APC w modulowaniu odpowiedzi immunologicznej, receptory TLR i Nod). Chroniczne infekcje bakteryjne, indukcja chorób nowotworowych, choroby autoimmunizacyjne. Procesy sekrecji czynników wirulencji. Procesy adhezji, konsekwencje adhezji, oddziaływanie patogenów na szlaki przekazywania sygnałów komórek eukariotycznych. Mechanizmy kolonizacji jamy ustnej, choroby jamy ustnej: próchnica, paradontoza; analiza genomów bakterii kolonizujących jamę ustną. Patogeny wewnątrzkomórkowe (Shigella, Salmonella) - białka efektorowe, mechanizmy wnikania i modulowania szlaków transdukcji. Modulacja procesów apoptozy przez bakterie patogenne. Regulacja ekspresji genów kodujących czynniki wirulencji (czynniki transkrypcyjne, odpowiedź na zmiany środowiskowe, ncRNA), kaskadowy mechanizm regulacji. Układy dwuskładnikowe, zjawisko "quorum sensing", biofilmy. Zmienność fazowa i antygenowa - mechanizmy genetyczne. Klasyfikacja, mechanizmy i skutki działania toksyn bakteryjnych. Immunoprofilaktyka, obecny status wakcynologii (odwrotna wakcynologia, pangenomika, wakcynologia strukturalna), Nowe leki przeciwko bakteryjnym chorobom zakaźnym - zastosowanie genomiki i metagenomiki. Molekularna diagnostyka.

Ćwiczenia:
dr Renata Godlewska, dr Agnieszka Wyszyńska
- pobierz skrypt

Diagnostyka chorób zakaźnych. Identyfikacja klonów Campylobacter jejuni kodujących białka immunodominujące - analiza Western blot. Oczyszczanie rekombinowanych białek - chromatografia powinowactwa (teoria). Konstrukcja mutantów drogą wymiany alleli. Analiza genetyczna i immunologiczna mutantów w genach kodujących czynniki wirulencji. Mutageneza zlokalizowana. Potranslacyjne modyfikacje czynników wirulencji - glikozylacja białek. Lokalizacja czynników wirulencji. Zwiedzanie pracowni Bakteriologii Klinicznej CZD, Pracowni Biologii Molekularnej NIZ oraz Instytutu Gruźlicy.

Literatura

  • Salyers A. A and D. D. Whitt. 2002. Bacterial pathogenesis. A molecular approach. Second edition. ASM Press. Washington D.C.
  • Biochimica et Biophysica Acta. 2004. 1694 - numer poświęcony bakteryjnym systemom transportu
  • Current Opinion in Microbiology. 2005. 8. - numer poświęcony oddziaływaniom bakterii patogennych z komórkami eukariotycznymi
  • Virulence mechanisms of bacterial pathogens. 4th edition. ASM Press. 2006. Washington DC

 

[ wróć ]

z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster