tu jesteś: Acta Microbiologica Polonica (AMP)/Polish Journal of Microbiology (PJM) - historia czasopisma

Acta Microbiologica Polonica/Polish Journal of Microbiology
- historia czasopisma

 

 

Jednym z założycieli czasopisma Acta Microbiologica Polonica (od 2004 roku Polish Journal of Microbiology) był prof. Władysław J. H. Kunicki-Goldfinger. Przez wiele lat trzon redakcji tego pisma stanowili pracownicy Zakładu Genetyki Bakterii. Oto najważniejsze daty z historii:
 

1952
Czasopismo ACTA MICROBIOLOGICA POLONICA powstało z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, którego przewodniczącym był wówczas prof. Z. Szymankowski). Jego założycielami byli prof. Jadwiga Ziemięcka i prof. Władysław J. H. Kunicki-Goldfinger. Pierwszym Redaktorem naczelnym została prof. J. Ziemięcka, a prof. W. J. H. Kunicki-Goldfinger pełnił funkcję sekretarza naukowego. Czasopismo wydawane było w języku polskim przez PWN (nakład 1000 egz.). Redakcja mieściła się w Lublinie.

1953
Redaktorem naczelnym został prof. Władysław J. H. Kunicki-Goldfinger, a sekretarzem redakcji Henryk Deptuła.

1956
Redakcja AMP przeniesiona została z Lublina do Wrocławia. Redaktorem naczelnym pozostał prof. Władysław J. H. Kunicki-Goldfinger, a sekretarzem redakcji została Natalia Balicka.

1958
Redaktor naczelny - nadal W. J. H. Kunicki-Goldfinger. W czasopiśmie wyodrębniono 3 działy: Mikrobiologia ogólna (red. Zbigniew Lorkiewicz) Mikrobiologia rolna (red. Jadwiga Gołębiewska) Mikrobiologia przemysłowa (red. Jadwiga Jakubowska).
 

 
 
 

1961 Polskie Towarzystwo Mikrobiologów zaleciło publikowanie artykułów w języku angielskim, co stopniowo zaczęto wprowadzać w życie. Pierwsze artykuły opublikowane w języku angielski w roku 1961 (vol. X, nr 2, 129-133) to: praca autorstwa prof. W. J. H. Kunickiego-Goldfingera "Adaptative enzymes in the pathway of tryptophane synthesis of Escherichia coli" - (afiliacja Uniwersytet Wrocławski) oraz "The influence of bacteria on the excystment of soil amoebae" autorstwa W. Drożańskiego z UMCS w Lublinie.

1963
Redakcja AMP przeniesiona została do Warszawy (Katedra/Instytut Mikrobiologii UW, Nowy Świat 67, gdzie mieściła się do roku 2000). Wtedy też sekretarzem naukowym czasopisma został Zbigniew Kwiatkowski (redaktorem naczelnym pozostawał wciąż prof. W. J. H. Kunicki-Goldfinger, który w tym czasie przeniósł się z Wrocławia do Warszawy).

1964
W tym roku a AMP opublikowane zostały pierwsze wyniki badań z zakresu genetyki bakterii wykonane w nowopowstałej Katedrze/Instytucie Mikrobiologii UW autorstwa Zbigniewa Kwiatkowskiego i Krystyny Grad (Dziechciarz) - dotyczyły one badań nad genetyczną rekombinacją u Aspergillus nidulans.

1968
W AMP publikowane były kolejne części serii "Mechanism of conjugation and recombination in bacteria", których w ciągu kilku lat powstało ponad 20. Prezentowały one wyniki wielu powstających w tym okresie w Zakładzie Mikrobiologii Ogólnej Instytutu Mikrobiologii UW prac doktorskich. Badania te weryfikowały i dokumentowały model bakteryjnej koniugacji i rekombinacji zaproponowany przez prof. W. J. H. Kunickiego-Goldfingera w pracy koncepcyjnej "Mechanism of bacterial conjugation and recombination; a tentative model". (1968, vol. XVII, 147- 180).

1969 - 1975
Czasopismo Acta Microbiologica Polonica funkcjonuje w postaci 2 serii Series A - Microbiologia Generalis (red. Tadeusz M. Lachowicz) Series B - Microbiologia Aplicata (red. Ludmiła Bassalik-Chabielska). Redaktorem naczelnym pozostaje do roku 1973 prof. W. J. H. Kunicki-Goldfinder, po czym przez 3 lata funkcję tę pełni Zbigniew Lorkiewicz. Sekretarzami naukowym w tym okresie są kolejno: Zbigniew Kwiatkowski, Mieczysław Kowalski i Andrzej Piekarowicz.

1976
Zrezygnowano z podziału na 2 serie wydawnicze. Redaktorem naczelnym zostaje Zbigniew Kwiatkowski (sekretarz - A. Piekarowicz).

 

1977 -1979
Redaktorem naczelnym dalej jest Zbigniew Kwiatkowski, a sekretarzem zostaje Mirosława Włodarczyk. W roku 1978 powołana zostaje Rada Naukowa czasopisma (Editorial Board), której Przewodniczącym jest prof. W. J. H. Kunicki-Goldfinger. Pierwszy skład Editorial Board: L. Bassalik-Chabielska, W. J. H. Kunicki-Goldfinger, Z. Lorkiewicz, A. Piekarowicz, E. Strzelczyk, M. Włodarczyk.

1980
Redaktorem naczelnym zostaje - Edmund Strzelczyk, zaś sekretarzem - Zdzisław Markiewicz.

1981-1989
Redaktorem naczelnym była w tym okresie Ludmiła Bassalik-Chabielska, a sekretarzami naukowymi kolejno: Krystyna I. Wolska, Zdzisław Markiewicz, Ryszard Chróst. Wydawcą był PWN, a Redakcja mieściła się w Warszawie na Nowym Świecie 67 (w Instytucie Mikrobiologii UW).
1990-1994
Redaktorem naczelnym został Zdzisław Markiewicz, a sekretarzami naukowymi byli kolejno Janusz Popowski i Jadwiga Baj. W latach 1990-1995 czasopismo wydawała Oficyna Wydawnicza Quality Letters.

1994-1996
W połowie roku redaktorem naczelnym została Krystyna I. Wolska, a funkcję sekretarza naukowego pełniła Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka. Czasopismo wydawane było przez Naukową Oficynę Wydawniczą SCIENTIA. W roku 1995 zmarł prof. W. J. H. Kunicki-Goldfinger (in Memoriam - no 2, vol. 44). Przewodniczącym Redakcyjnej Rady Naukowej (Editorial Board) w jego miejsce został Zdzisław Markiewicz, a skład Rady został rozszerzony o członków zagranicznych.

1997-2003
Redaktor naczelny - Krystyna I. Wolska, sekretarz naukowy E. K. Jagusztyn-Krynicka, przewodniczący Rady Naukowej Z. Markiewicz. Od roku 2000 biuro Redakcji mieści się w nowym budynku Wydziału Biologii UW przy ul. I. Miecznikowa 1. W roku 2001 zmarli zasłużeni dla pracy czasopisma profesorowie Zbigniew Kwiatkowski i Zbigniew Lorkiewicz.
 

2004-2006
W roku 2004 nastąpiła zmiana nazwy czasopisma na POLISH JOURNAL OF MICROBIOLOGY (towarzyszyła temu zmiana formatu i szaty graficznej). Redaktorem naczelnym pozostała Krystyna I. Wolska, a sekretarzem naukowym E. K. Jagusztyn-Krynicka.

2006-2008
Redaktorem naczelnym została M. Włodarczyk, sekretarzem A. Kraczkiewicz-Dowjat, a przewodniczącym Rady Naukowej Andrzej Piekarowicz.

W roku 2008, dzięki staraniom redaktora naczelnego, Polish Journal of Microbiology został zakwalifikowany do bazy JCR (Journal Citation Reports/Science Edition) i ISI (Science Citation Index Expanded), stał się więc czasopismem z tzw. Listy Filadelfijskiej.

2009
Redaktorem naczelnym została prof. Stanisława Tylewska-Wierzbanowska z PZH, a rolę sekretarza pełni nadal A. Kraczkiewicz-Dowjat.

Materiał opracowała prof. M. Włodarczyk

 

[ wróć ]

 

z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster