tu jesteś: studenci - Licencjaci i tytuły prac licencjackich

 

Licencjaci i tytuły prac licencjackich

 

Prace licencjackie (od 2000 roku)

  2016

 • Monika Bartczak, Wpływ nanocząstek tlenku cynku na przeżywalność i zdolność do tworzenia biofilmu przez Enterococcus faecalis, dr A. M. Grudniak
 • Aleksandra Błażejewska, Nanocząstki tlenku cynku i ich wpływ na przeżywalność i wzrost biofilmu Candida albicans, dr A. M. Grudniak
 • Maria Dąbrowska, Konstrukcja wektorów umożliwiających analizę siły promotorów genów Lactobacillus spp. dr Agnieszka Wyszyńska
 • Dajana Dyka, Optymalizacja metody izolacji plazmidowego DNA z komórek bakterii Listeria monocytogenes, dr M. Szuplewska
 • Aleksandra Fugińska, Analiza aktywności promotorów zidentyfikowanych w obrębie systemów replikacyjnych plazmidów pIGRK i pIGSM31 Klebsiella pneumoniae, prof. dr hab. D. Bartosik
 • Paweł Jankowski, Opracowanie systemu do adnotacji genomów bakteryjnych, dr hab. Ł. Dziewit
 • Aleksandra Miller, Analiza poprawności genetycznej szczepów Campylobacter jejuni produkujących różnego rodzaju pęcherzyki zewnątrzbłonowe (OMV’s). dr Renata Godlewska
 • Natalia Olechowicz, Przygotowanie konstruktu do mutagenezy genu hp1177 kodującego białko HopQ Helicobacter pylori, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Małgorzata Starzyńska, Wykorzystanie mutagenezy transpozonowej do analizy pozachromosomowych replikonów bakterii z rodzaju Paracoccus, prof. dr hab. D. Bartosik
 • Hanna Stralova, Analiza substratów białka HP0231 Helicobacter pylori, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • 2015

 • Aleksandra Bartosik, Poszukiwanie i charakterystyka funkcjonalnych elementów transpozycyjnych w antarktycznych szczepach bakterii z rodzaju Pseudomonas z wykorzystaniem plazmidu pułapkowego pMAT1, dr M. Szuplewska
 • Aleksandra Bąk, Mutageneza genu hp0265 Helicobacter pylori, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Ada Czarnecka, Identyfikacja i charakterystyka funkcjonalnych elementów transpozycyjnych w antarktycznych szczepach bakterii z rodzaju Pseudomonas, dr M. Szuplewska
 • Marcin Kostecki, Opracowanie programu do identyfikacji sekwencji powtórzonych w plazmidach, dr hab. Ł. Dziewit
 • Tomasz Krucoń, Analiza strukturalna i funkcjonalna modułów genetycznych odpowiedzialnych za replikację i stabilne dziedziczenie plazmidu pA3J1 z psychorofilnego szczepu Pseudomonas sp., dr hab. Ł. Dziewit
 • Agata Mianowska, Konstrukcja wektora ekspresyjnego i oczyszczanie białka HopQ Helicobacter pylori, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Wioletta Piotrowska, Izolacja szczepów Lactobacillus kolonizujących jelita kurcząt - potencjalnych producentów bakteriocyn, dr A. Wyszyńska
 • Tatsiana Safonchyk, Przegladowe porównanie metod określania lekooporności bakterii, prof. dr hab. K.I. Wolska
 • Anna Tuzimek, Identyfikacja szczepów Lactobacillus kolonizujących przewód pokarmowy kurcząt z wolnego chowu i z chowu klatkowego, dr A. Wyszyńska
 • Alicja Wysocka, Charakterystyka funkcjonalna mini-pochodnych plazmidu pLM13P1 szczepu Pseudomonas sp. LM13, dr M. Szuplewska
 • Marcin Wołosiewicz, Charakterystyka funkcjonalna systemu replikacyjnego plazmidu-profaga pK8P1 występującego w antarktycznym szczepie Pseudomanas sp. ANT_K8, dr M. Szuplewska
 • 2014

 • Aleksandra Brozio, Identyfikacja i wstępna analiza pozachromosomowych replikonów bakterii metylotroficznej Paracoccus sp.N5 (Alphaproteobacteria), prof. dr hab. D. Bartosik
 • Karol Budzik, Analiza miniaturowego plazmidu pHW69V1 pochodzącego z arktycznego szczepu Variovorax sp.HW69, prof. dr hab. D. Bartosik
 • Thi Hoang Diu Bui, Identyfikacja i charakterystyka elementów transpozycyjnych Aeromonas sp.7.19R, dr J. Baj
 • Przemysław Decewicz, Analiza filogenetyczna i fizjologiczna bakterii psychrofilnych z Jardine Peak (Antarktyda) oraz charakterystyka genomiczna ich plazmidów, dr Ł. Dziewit
 • Konrad Kamiński, Choroby wywołane przez bakterie patogenne rosnące w biofilmach, prof. dr hab. K.I. Wolska
 • Anna Kolarzyk, Konstrukcja narzędzi badawczych do analiz biochemicznych zmutowanych form białka HP0231 Helicobacter pylori, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Karolina Kotecka, Konstrukcja minireplikonów i charakterystyka systemów replikacyjnych wybranych plazmidów szczepów Paracoccus yeei CCUG 32052 i CCUG 32054, dr M. Szuplewska
 • Khrystyna Kushynska, Wpływ nanocząstek na wybrane gatunki glonów z rodzaju Prototheca, dr A. Grudniak
 • Katarzyna Kuźmicz, Identyfikacja in silico i wstępna analiza systemów replikacyjnych pozachromosomowych elementów genetycznych bakterii z rodzaju, prof. dr hab. D. Bartosik
 • Emilia Prochwicz, Analiza genetyczna chromidu pAMI6 Paracoccus aminophilus JCM 7686, dr J. Baj
 • Maria Puzyna, Analiza genetyczna chromidu pAMV1 Paracoccus aminovorans JCM 7685, dr J. Baj
 • Marcin Świstak, Analiza genomiczna plazmidów pJ2P1 i pK8P1 wyizolowanych z antarktycznych szczepów Pseudomonas sp. ANT_J2 i ANT_K8, dr M. Szuplewska
 • Agnieszka Tupalska, Otrzymanie poliwalentnych, specyficznych surowic skierowanych przeciwko białkom: TolB Campylobacter jejuni i HcpC Helicobacter pylori, dr R. Godlewska
 • Oskar Wiśniewski, Otrzymanie i analiza surowicy anty-6xHis-3xLysM, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • 2013

 • Anna Banaś, Przygotowanie konstruktów do identyfikacji substratów szlaku utleniania Dsb Helicobacter pylori, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Anna Ciok, Identyfikacja i charakterystyka integronów bakterii z rodzaju Pseudomonas pochodzących z kopalni miedzi „Lubin” i składowiska odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most”, dr Ł. Dziewit
 • Cora Chmielowska, Konstrukcja i charakterystyka minireplikonów wybranych plazmidów szczepów Paracoccus yeei CCUG 32053 i CCUG 46822, dr M. Szuplewska
 • Katarzyna Jastrząb, Analiza komplementacji mutacji w genie dsbA E. coli przez białko CLA0559 C. lari 2100, dr A. Łasica
 • Joanna Klim, Badanie aktywności białek DsbA1 i DsbA2 Campylobacter jejuni w teście insulinowym, dr R. Godlewska
 • Olga Krysiak, Analiza struktury i funkcji plazmidu pOK1 wyizolowanego egzogennie z bakterii występujących w osadzie czynnym oczyszczalni ścieków "Czajka", prof. dr hab. D. Bartosik
 • Monika Książek, Zastosowanie genu sacB do wprowadzania nieoznakowanych mutacji do genomu Campylobacter jejuni, dr A. Wyszyńska
 • Łukasz Kowalski, Identyfikacja metodami in silico i in vitro komponentów regulonu SOS Paracoccus aminophilus JCM 7686, prof. dr hab. D. Bartosik
 • Monika Mitura, Analiza właściwości fizjologicznych szczepów Paracoccus yeei, prof. dr hab. D. Bartosik
 • Barbara Milczarek, Działanie nanocząstek złota na biofilmy tworzone przez wybrane gatunki bakterii, prof. dr hab. K. I. Wolska
 • Zofia Rudnicka, Współdziałanie nowych terapeutyków z konwencjonalnymi antybiotykami. Efekt na bakterie planktoniczne i biofilmy, prof. dr hab. K. I. Wolska
 • Oktawia Wolanin, Poszukiwanie ruchomych elementów genetycznych warunkujących horyzontalny transfer genów odporności na antybiotyki wśród bakterii z osadu czynnego oczyszczalni ścieków "Czajka", prof. dr hab. D. Bartosik
 • Paweł Wierzchowski, Produkcja pęcherzyków zewnątrzbłonowych (OMV) przez komórki Campylobacter jejuni, dr R. Godlewska
 • Anna Wojtania, Fuzja translacyjna antygenu CjaA Campylobacter jejuni 81-176 z C - końcem białka AcmA Lactococcus latis IL1403, który zawiera domeny LysM, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Ewelina Zieleniewska, Horyzontalny transfer genów w świetle najnowszych badań, dr J. Baj
 • 2012

 • Aneta Dobosz, Konstrukcja narzędzi badawczych do analizy ekspresji genu dsbA Escherichia coli w komórkach Helicobacter pylori, prof. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Aleksandra Kucharska, Łączny efekt nanocząstek srebra i ampicyliny na biofilny bakteryjne, prof. dr hab. K.I. Wolska
 • Aneta Lis, Egzogenna izolacja i charakterystyka plazmidów niosących geny oporności na związki antybakteryjne, dr J. Baj
 • Małgorzata Majewska, Elementy replisomu wpływające na współdziałanie polimeraz DNA w procesie replikacji w drożdżach S. cerevisiae, prof. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Marta Maruszewska, Analiza immunogenności domen białka EF-Tu Campylobacter jejuni 81-176, dr A. Wyszyńska
 • Paweł Oskólski, Oddziaływania między antybiotykami lub bakteriocynami a jonami lub nanocząstkami wybranych metali, prof. dr hab. K.I. Wolska
 • Katarzyna Pieńkowska, Konstrukcja wektorów plazmidowych do mutagenezy ukierunkowanej genu dsbB C. jejuni 81-176, dr A. Łasica
 • Krzysztof Romaniuk, Różnorodność filogenetyczna i fenotypowa bakterii izolowanych ze środowisk endemicznych, dr. Ł. Dziewit
 • Marta Rozwadowicz, Konstrukcja rekombinowanego plazmidu do mutagenezy genu Cj0046 Campylobater jejuni szczep 81-176, dr R. Godlewska
 • Łukasz Rymer, Analiza lokalizacji białka Cjj81176_0499 w szczepach Escherichia coli i Salmonella enterica sv. Typhimurium, dr A. Wyszyńska
 • Emilia Sitek, Próba opracowania metody identyfikacji funkcjonalnych elementów transpozycyjnych bakterii z zastosowaniem metody transpozycji in vitro, dr J. Baj
 • Antoni Szych, Charakterystyka strukturalna elementów transpozycyjnych Paracoccus aminophilus JCM 7686, dr. Ł. Dziewit
 • Witold Uhrynowski, Analiza genomiczna plazmidów pP43BP3 i pP43BP4 psychrofilnego szczepu Psychrobacter sp. DAB_AL43B, dr. Ł. Dziewit
 • Jolanta Włodkowska, Charakterystyka wybranych białek szoku cieplnego oraz ich wpływ na wrażliwość Escherichia coli na oksacylinę i streptomycynę, dr A.M. Grudniak
 • Izabela Maria Wróbel, Wzajemne oddziaływania między nanocząstkami srebra i ampicyliną wobec wybranych gatunków bakterii, prof. dr hab. K.I. Wolska
 • 2011

 • Ewa Babkiewicz, Modulacja oporności na ciprofloksacynę wybranych gatunków bakterii przez kwas oleanolowy i ursolowy, prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Albert Bogdanowicz, Opracowanie metody oceny jakości modeli struktury białka i zastosowanie jej w modelowaniu peryplazmatycznej domeny białka dsbI Helicobacter pylori, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Karolina Drabik, Badanie funkcji białek Dsb Helicobacter pylori w komórkach heterologicznego gospodarza Escherichia coli, dr R. Godlewska
 • Artur Fronczak, Rola mikroflory jelit w indukcji choroby Leśniewskiego-Crohna w świetle badań HMP (Human Microbiome Project), prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Jarosław Hołownia, Wpływ nanocząstek srebra na strukturę i tworzenie biofimu przez wybrane gatunki bakterii, dr Anna Kraczkiewicz-Dowjat
 • Dominika Jurkiewicz, Wyróżnienie klasy bakteryjnych genetycznych elementów ICE - - integrujących z DNA i zdolnych do koniugacji, prof. dr hab. M. Włodarczyk
 • Emilia Kolada, Analiza funkcjonalna mutacji w genie htpG Escherichia coli, dr Anna M. Grudniak
 • Robert Lasek, Analiza genomu plazmidu p62BP1 wyizolowanego ze szczepu Psychrobacter sp. 62B, dr hab. D. Bartosik
 • Anna Mikołajczyk, Klonowanie i heterologiczna ekspresja genu cj0355 Campylobacter jejuni w komórkach Escherichia coli, dr R. Godlewska
 • Malwina Muranowicz, Modulacja oporności na ciprofloksacynę biofilmów bakteryjnych przez kwas oleanolowy i ursolowy, prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Paweł Niesiobędzki, Identyfikacja, określenie sekwencji nukleotydowej i organizacji genetycznej plazmidu pP109P1 z arktycznego szczepu Psychrobacter sp. 109bw, prof. dr hab. M. Włodarczyk
 • Joanna Olszewska, HMP (Human Microbiome Project) – mikroflora jelit oraz jej wpływ na fizjologię i zdrowie człowieka, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Katarzyna Pawlak, Fenotypowe konsekwencje mutacji w genie htpG Escherichia coli, dr Anna M. Grudniak
 • Alicja E. Woźniak, Antybakteryjne działanie srebra, złota, miedzi i platyny, prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Aneta Żelazo, Sprawdzenie funkcji białka DsbA1 Campylobacter jejuni, dr R. Godlewska
 • 2010

 • Katarzyna Bartosik, Analiza fenotypowa mutanta Escherichia coli DhtpG, dr A. M. Grudniak
 • Jakub Czarnecki, Zastosowania elementów transpozycyjnych jako narzędzi biologii molekularnej, dr hab. D. Bartosik
 • Ewa Furmańczyk, Struktura genomu Borrelia burgdorferii, prof. dr hab. M. Włodarczyk
 • Patrycja Kobierecka, Charakterystyka bakteryjnych toksyn CDT (cytolethal distending toxin), dr   A. Wyszyńsk
 • Krzysztof Krawczyk, Efekt nanocząstek srebra na przeżywalność i tworzenie biofilmu przez wybrane gatunki bakterii, dr A. Kraczkiewicz-Dowjat
 • Urszula Kuklińska, Białko CagA (cytotoxin associated gene) - pierwsza opisana bakteryjna onkoproteina, dr A. Łasica
 • Maria Miśkiewicz, Wpływ kwasów oleanolowego i ursolowego na hydrofobowość powierzchni komórek Pseudomonas aeruginosa, prof.  dr hab. K. I. Wolska
 • Marta Nieckarz, Identyfikacja i charakterystyka elementów transpozycyjnych Pseudomonas sp.LM12, dr J. Baj
 • Iwona Piasecka, Wpływ Helicobacter pylori na zmiany epigenetyczne genomu eukariotycznego, dr A. Łasic
 • Krzysztof Poszytek, Wpływ kwasów oleanolowego i ursolowego na transport nitrocefinu do komórek wybranych bakterii gramujemnych, prof. dr hab. K. I. Wolska
 • Beata Pruszyńska, Plazmidy w patogennych szczepach Escherichia coli, prof. dr hab. M. Włodarczyk
 • Paweł Salwa (MISMaP), Charakterystyka i zastosowanie terapii fotodynamicznej, prof. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Anastasiya Trybunko, Badanie interacji między białkami HtpG a p w komórkach Escherichia coli, dr A. M. Grudniak
 • Katarzyna Wanasz, Identyfikacja i charakterystyka elementów transpozycyjnych Paracoccus ferrooxidans BDN-1, dr J. Baj
 • Monika Żyłowska, Peptydy antybakteryjne - defensyny, dr A. Wyszyńska
 • 2009

 • Marcin Adamczuk, Charakterystyka sekwencji insercyjnej ISPheI Paracoccus heaundaensis LMG P-21903, dr J. Baj
 • Adrian Cegielski, Koniugacja bakteryjna jako czwarty system sekrecji (T4SS), prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk
 • Katarzyna Grześ, Badanie interakcji między białkami HtpG a DnaA w komórkach Escherichia coli, dr Anna Grudniak
 • Jakub Jopek, Wykorzystanie układu sekrecyjnego "curli" do transportu heterologicznych białek przez awirulentne szczepy Salmonella, prof. E. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka
 • Aleksandra Lech, Mechanizmy genetyczne warunkujące adaptację Campylobacter jejuni do różnych nisz ekologicznych, dr Agnieszka Wyszyńska
 • Katarzyna Łepeta, Zastosowanie mikroorganizmów i ich produktów w terapiach antynowotworowych, dr Anna Łasica
 • Wioletta Klapczyńska, Wpływ nanocząsteczek srebra i złota na wybrane gatunki bakterii, dr Anna Grudniak
 • Jarosław Pankowski, Charakterystyka Paracoccus homiensis DSM 1762 i jego plazmidu pHOM1, dr J. Baj
 • Sylwia Pliszka, Antybakteryjne działanie kwasów oleanolowego i ursolowego na Pseudomonas aeruginosa., prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Katarzyna Radomska, Wpływ produktów genów szlaku utleniania systemu Dsb Campylobacter jejuni na aktywność arylosulfotransferazy (Ast), prof. E. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka
 • Anna Stachowiak, Wpływ infekcji bakteryjnych na proces nowotworzenia, prof. E. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka
 • Piotr Stawiński, Poszukiwanie funkcjonalnych elementów transpozycyjnych w Paracoccus sulfroxidans JCM 14013 oraz Paracoccus zeaxanthinifaciens ATTCC 21588, prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk
 • 2008

 • Natalia Kubisa, Białko HtpG (Hsp90) Escherichia coli jako przedstawiciel białek opiekuńczych, dr Anna Grudniak
 • Julia Ufnalewska, Biofilmy bakteryjne - struktura, rozwój, znaczenie dla patogenności, prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Marta Sobińska, Charakterystyka bakterii anamoks na przykładzie Brocadia anammoxidans, dr Jadwiga Baj
 • Agnieszka Tudek, Identyfikacja sekwencji insercyjnych w Paracoccus kondratievae NCIMB 13773T, dr Jadwiga Baj
 • Tomasz Sitarek, Próba identyfikacji elementów transpozycyjnych Paracoccus kamogawaensis YSFL3 z wykorzystaniem plazmidów pułapkowych, dr Jadwiga Baj
 • Łukasz Mruk, Biologia kolicyn jako ilustracja zjawiska bakteriocynogenii, prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk
 • Kaja Łabanowska, Charakterystyka plazmidu RK2, prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk
 • Weronika Młodożeniec, Analiza rozprzestrzeniania genów kodujących wybrane do immunizacji antygeny wśród różnych szczepów Campylobacter, dr Agnieszka Wyszyńska
 • Paulina Podrecka, Immunoprofilaktyka anty - Campylobacter oraz alternatywne metody zapobiegania kampylobakteriozie, dr Agnieszka Wyszyńska
 • Aleksandra Nowak, Wpływ układu dwuskładnikowego RacS-RacR na poziom ekspresji genu ggt w komórkach Campylobacter jejuni 81176, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Marta Ukleja, Standaryzacja metody koniugacyjnego wprowadzania egzogennego DNA do komórek Campylobacter jejuni 81 176, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Iwona Gawryszewska, Wpływ lipoproteiny CjaD Campylobacter jejuni na aktywację mysich makrofagów, dr Renata Godlewska
 • Aleksandra Grylak, Receptory wewnątrzkomórkowe NLR we wrodzonej odpowiedzi odpornościowej organizmu, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Jakub Rybacki, Nowe strategie unieczynnienia egzotoksyn bakteryjnych, dr Anna Łasica
 • 2007

 • Beata Kowalczyk, Biologiczne działanie kwasu oleanolowego i jego pochodnych, prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Jan Suski, Mureina jako czynnik określający kształt komórek bakteryjnych, prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Agnieszka Borek, Bakteryjne integrony i superintegrony, dr Jadwiga Baj
 • Kamila Bartnicka, Charakterystyka elementów transpozycyjnych z rodziny Tn3, dr Jadwiga Baj
 • Anna Mazek, Plazmidy Ti Agrobacterium; rola w patogenezie, prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk
 • Magdalena Ochnio, Wielochromosomowe genomy bakteryjne, prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk
 • Ewelina Zastawna, Plazmidy kataboliczne/degradacyjne u bakterii; wybrane przykłady, prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk
 • Michał Wandel, Zastosowanie genu reporterowego lacZ do analizy ekspresji genów systemu dsb Campylobacter jejuni, dr Renata Godlewska
 • Ewa Nikonorow, Oddziaływanie Helicobacter pylori i wrodzonego układu immunologicznego, dr Renata Godlewska
 • Piotr Przanowski, Konstrukcja mutanta delecyjnego w genie pglB Campylobacter jejuni, dr Renata Godlewska
 • Monika Gawor, Mechanizm działania małych, niekodujących cząsteczek RNA (ncRNA) i ich rola w procesie wirulencji bakterii, dr Agnieszka Wyszyńska
 • Anna Romańczuk, Wpływ lokalizacji białka CjaA na zdolność wiązania glutaminy i cysteiny, dr Agnieszka Wyszyńska
 • Tomasz Wołkowicz, Mechanizmy odporności bakterii Haemophilus influenzae na stosowane w terapii atybiotyki, ze szczególnym uwzględnieniem antybiotyków b-laktamowych, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • 2006

 • Paulina Nadkowska, Chloramfenikol - antybakteryjne działanie, oporność i jej przekazywanie, prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Jolanta Szarlak, Systemy koniugacyjne kodowane przez plazmidy - wybrane przykłady, prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Magdalena Szwed, Zakres gospodarza jako ważny parametr w charakterystyce plazmidów, prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Magdalena Szuplewska, Introny w organizmach prokariotycznych, prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk
 • Marta Warsińska, Charakterystyka bakterii wytwarzających wiolaceinę, dr Jadwiga Baj
 • Mateusz Tabin, Molekularna charakterystyka replikonów repABC, dr Jadwiga Baj
 • Agata Turlej, Zastosowanie ukierunkowanej mutagenezy do otrzymania białka CjaA o zmienionym motywie NIT i RGD, dr Agnieszka Wyszyńska
 • Katarzyna Wiśniewska, Heterologiczna ekspresja genów cjaD i tolB Campylobacter jejuni w Escherichia coli, dr Renata Godlewska
 • Paula Roszczenko, Immunoproteomika Helicobacter pylori - zastosowanie w diagnostyce i profilaktyce, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Katarzyna Sypniewska (Affek), Molekularna charakterystyka czynników wirulencji Actinobacillus actinomycetemcomitans, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • 2005

 • Anna Klicka, Biologia molekularna plazmidu RK2, prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Łukasz Samluk, Zastosowanie minireplikonów do badań nad inicjacją replikacji plazmidów, prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Rut Klinger, Biologia molekularna plazmidu R6K, prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Wojciech Siwek, Minichromosomy bakteryjne w badaniach nad inicjacją replikacji, prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Dorota Giersz, Plazmidy liniowe u bakterii, prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk
 • Karina Modrzewska, Systemy koniugacyjne plazmidów IncF (F i R1) oraz IncP (RK2/RP4), prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk
 • Mateusz Putyrski, Określenie liczby kopii modułów transpozycyjnych w genomie Paracoccus methylutens DM12, dr Jadwiga Baj
 • Paweł Łaniewski, Funkcje i sortowanie lipoprotein bakterii gramujemnych, dr Renata Godlewska
 • Katarzyna Filip, Zastosowanie białka zielonej fluorescencji (GFP) do badania mechanizmów patogenezy chorób zakaĽnych przewodu pokarmowego, dr Renata Godlewska
 • Monika Nesteruk, Analiza post-translacyjnych modyfikacji białka CjaA Campylobacter coli 72Dz/92, dr Agnieszka Wyszyńska
 • Emilia Białopiotrowicz, Zmiana lokalizacji hybrydowego białka CjaA-LTA2 na drodze mutagenezy specyficznej co do miejsca, dr Agnieszka Wyszyńska
 • Joanna Radziwiłł, Zastosowanie probiotyków w profilaktyce i terapii bakteryjnych chorób zakaĽnych układu pokarmowego, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Ewa Jagiełło, Transpozony koniugacyjne, dr Jadwiga Baj
 • Magdalena Jazurek, Wyspy genomowe, dr Jadwiga Baj
 • Anna Staroń, Konstrukcja wektora ekspresyjnego do oczyszczania białka DsbA Campylobacter jejuni, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Anna Siewierska-Puchlerska, Etiologia i terapia choroby Leśniowskiego-Crohna, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • 2004

 • Paweł Gumiela, Koniugacyjne przekazywanie pochodnych plazmidów R6K i RK2 do Shigella sp. i Escherichia coli, dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Anna Kurek, Wpływ kwasu oleanolowego oraz jego pochodnych glukozydów i glukuronozydów na szczep wskaĽnikowy Escherichia coli MC1061, dr Anna Grudniak
 • Joanna Kapłon, Identyfikacja i wstępna analiza sekwencji insercyjnej ISPve1 obecnej w mutantach delecyjnych wektora pułapkowego pMMB2 w Paracoccus versutus UW400, dr Jadwiga Baj
 • Edyta Basek, Badanie wpływu transpozycji sekwencji insercyjnej ISPve1 z Paracoccus versutus UW400 na strukturę wektora pułapkowego pMMB2, dr Jadwiga Baj
 • Marcin Wąsowicz, Replikacja plazmidów a zakres gospodarzy, prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk
 • Joanna Mierzyńska, Przegląd gatunków z rodzaju Paracoccus, prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk
 • Marta Olszyna, Antybakteryjna terapia bakteriofagowa, dr Jadwiga Baj
 • Aleksandra Jakubczak, Patogeneza zakażeń wywołanych przez bakterie z rodzaju Enterococcus, ze szczególnym uwzględnieniem proteinaz, ich roli w zjadliwości patogenów oportunistycznych oraz metod identyfikacji, dr Renata Godlewska
 • Zbigniew Pietras, Konstrukcja mutantów w genach cj0017c i cj0982c szczepu C. jejuni NCTC11168, dr Renata Godlewska
 • Joanna Kielan, Wpływ produktów genów cjaA i PEB1 na wiązanie glutaminy u Campylobacter jejuni 81176, dr A. Wyszyńka
 • Joanna Kraszewska, Eukariotyczne polimerazy DNA, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Karolina Tomczyk, Glikozylacja białka CjaC (Cj0734C) Campylobaeter coli 72DZ/92, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Weronika Wronowska, Rola apoptozy w patogenezie wybranych enterobakterii, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • 2003

 • Bożena Drabowicz, Koniugacyjne przekazywanie plazmidów między różnymi gatunkami bakterii, dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Łukasz Drewniak, Próba konstrukcji kasety zawierającej podstawowy replikon plazmidu pAMI209 Paracoccus aminophilus, dr Jadwiga Baj
 • Łukasz Dziewit, Poszukiwanie integronów w genomach bakterii glebowych z rodzaju Paracoccus, dr Jadwiga Baj
 • Magdalena Ochocka, Porównanie efektywności kilku metod uwidoczniania plazmidów w szczepie Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki HD1, prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk
 • Magdalena Możejko, Próba ustalenia wzorów plazmidowych kilku szczepów Bacillus thuringiensis izolowanych w Polsce, prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk
 • Anna Grabowska, Przygotowanie konstruktu do mutagenezy i próba otrzymania mutanta Campylobacter jejuni w genie cj0645, Prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Marcin Pawłowski, Analiza filogenetyczna i strukturalna białek rodziny Dsb, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Ksenia Szymanek, Konstrukcja mutanta w genie cj0946 Campylobacter jejuni 81-176, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Anna Mieszkowska, Analiza inwazyjności szczepu Campylobacter jejuni ze zmutowanym genem cj017, dr Renata Godlewska
 • Anna Makal, Zastosowanie metod krystalograficznych w badaniach oddziaływań białko-białko - analiza struktury białka opiekuńczego SecB, Prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • 2002

 • Małgorzata Mikosa, Charakterystyka wybranych sekwencji insercyjnych Paracoccus pantotrophus DSM 11072, dr Jadwiga Baj
 • Aleksandra Sołyga, Charakterystyka wybranych elementów transpozycyjnych w Paracoccus pantotrophus DSM 11072, dr Jadwiga Baj
 • Renata Welc, Próba identyfikacji determinantów niezgodności w obrębie minireplikonu pMTH100, dr Anna Kraczkiewicz-Dowjat
 • Anna Pisarska, Wprowadzanie markerów selekcyjnych do naturalnych plazmidów Paracoccus methylutens, dr Marta Bednarska
 • Joanna Lampkowska, Klonowanie genu cjaA Campylobacter jejuni zawierającego gen lt-B, kodujący podjednostkę B toksyny LT E. coli, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Joanna Życka, Systemy restrykcji i modyfikacji bakterii gatunku Campylobacter jejuni i Helicobacter pylori, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Anna Sajkowska, Wrażliwość na spektomycynę delecyjnych mutantów Escherichia coli, dnaJ, dnaK, z wprowadzonym plazmidem pAJ73, dr Anna Kraczkiewicz-Dowjat
 • Tatiana Wiktorowicz, Wrażliwość na spektromycynę delecyjnych mutantów dnaJ, dnaK, Escherichia coli, dr Marta Bednarska

 

[ wróć ]

 

z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster