tu jesteś: studenci - Magistranci i tytuły prac magisterskich

 

Magistranci i tytuły prac magisterskich

 

Prace magisterskie (od 2000 roku) i Prace licencjackie (od 2000 roku)

  2016

 • Aleksandra Brozio, Analiza replikonów pozachromosomowych bakterii Paracoccus alcaliphilus JCM 7364 i Paracoccus kondratievae NCIBM 13773, prof. dr hab. D. Bartosik
 • Karol Budzik, Charakterystyka strukturalna i funkcjonalna plazmidów zidentyfikowanych w psychrofilnych szczepach Polaromonas, dr hab. Ł. Dziewit
 • Oliwia Buraczewska, Analiza funkcjonalna systemów replikacyjnych plazmidów bakterii psychrofilnych z rodzaju Pseudomanas, dr hab. Ł. Dziewit
 • Cora Chmielowska, Identyfikacja i charakterystyka elementów transpozycyjnych wystepujących w genomach bakterii z rodzaju Paracoccus (Alphaproteobacteria), dr M. Szuplewska
 • Przemysław Decewicz, Analizy systemów replikacyjnych plazmidów opornościowych - wykorzystanie typowania replikonowego PCR plazmidów bakteryjnych do monitoringu zagrożenia epidomiologicznego odpadów komunalno-przemysłowych oraz konstrukcja nowych wektorów plazmidowych, dr hab. Ł. Dziewit
 • Katarzyna Derlatka, Szczepionka anty-Campylobacter dla kurcząt – porównanie nośników wybranych antygenów, dr A. Wyszyńska
 • Adrian Górecki, Charakterystyka cech fenotypowych szczepów z rodzaju Lactobacillus izolowanych od kurcząt, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Karolina Kotecka, Charakterystyka replikonów szczepów bakterii Paracoccus solventivorans DSM 11592 i Paracoccus thiocyanatus JCM 20756, dr M. Szuplewska
 • Khrystyna Kushynska, Wpływ mutacji ΔhtpG na wybrane czynniki wirulencji Pseudomonas aeruginosa PAO1, dr A. M. Grudniak
 • Ilona Mojzych (Wydział Chemii), Wpływ nanocząstek srebra na właściwości hydrofobowe i adhezje wybranych gatunków bakterii, prof. dr hab. K. I. Wolska – opiekun pracy z ramienia Wydziału Biologii
 • Barbara Olech, Wykorzystanie Lactococcus lactis do przenoszenia wybranych antygenów Campylobacter, dr A. Wyszyńska
 • Karolina Pisarczyk, Charakterystyka oksydoreduktaz Dsb (disfuldie bond) bakterii klasy Epsilonproteobacteria - białek CLA0559 Campylobacter lari i HP0231 Helicobacter pylori, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Maria Puzyna, Analiza funkcjonalna genów związanych z metylotrofią bakterii Paracoccus aminovorans JCM 7685, prof. dr hab. D. Bartosik
 • Oskar Wiśniewski, Porównanie efektywności różnych metod transformacji bakterii kwasu mlekowego oraz analiza siły promotora gap, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Anna Wojtania, Bakterie kwasu mlekowego jako platformy nośnikowe dla antygenów Campylobacter jejuni, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • 2015

 • Monika Mitura, Charakterystyka plazmidów oportunistycznych patogenów Paracoccus yeei CCUG 17731, CCUG 13493 i CCUG 32053, dr M. Szuplewska
 • Olga Niezgoda, Identyfikacja genów Pseudomonas putida istotnych dla odpowiedzi bakterii na stres genotoksyczny, prof. dr hab. D. Bartosik
 • Ewelina Zieleniewska, Konstrukcja i charakterystyka mutanta hfq Paracoccus aminophilus JCM 7686, prof. dr hab. D. Bartosik
 • Anna Ciok, Analiza funkcjonalna potencjalnych integronów pochodzących ze szczepów Pseudomonas sp. LM7 i LM13, dr hab. Ł. Dziewit
 • Anna Banaś, Analiza właściwości in vivo i in vitro zmutowanych form białka HP0231 Helicobacter pylori, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Agata Gościk, Charakterystyka białek inicjujących replikację plazmidów pIGMS31 i pIGRK Klebsiella pneumoniae, prof. dr hab. D. Bartosik
 • Katarzyna Jastrząb, Charakterystyka białka HP0231 Helicobacter pylori – analiza wybranych mutantów punktowych oraz fuzji białkowych, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Joanna Klim, Ocena przydatności pęcherzyków zewnątrzbłonowych produkowanych przez Campylobacter jejuni do immunizacji kurcząt, dr R. Godlewska
 • Łukasz Kowalski, Identyfikacja i analiza komponentów regulonu SOS bakterii z rodzaju Paracoccus, prof. dr hab. D. Bartosik
 • Olga Krysiak, Analiza genomiczna Paracoccus haeundaensis LMG P-21903 – bakterii wytwarzającej barwniki karotenoidowe, prof. dr hab. D. Bartosik
 • Paulina Leśniewska, Analiza systemów replikacyjnych pIGRK i pIGMS31 - przedstawicieli nowej rodziny plazmidów typu RCR, prof. dr hab. D. Bartosik
 • Marta Maruszewska, Cząstki GEM bakterii kwasu mlekowego jako nośnik antygenów w konstrukcji szczepionki przeciwko Campylobacter, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Barbara Milczarek, Wpływ nanocząstek srebra na osłony komórkowe Listeria monocytogenes, dr A. Grudniak
 • Sylwia Nowotniak, Wpływ nanocząstek srebra na wybrane czynniki wirulencji Pseudomonas aeruginosa PAO1, prof. dr hab. K. I. Wolska
 • Zofia Rudnicka, Genetyczne podstawy regulacji tworzenia się biofilmów, prof. dr hab. K. I. Wolska
 • Paweł Urbanowicz, Analiza funkcjonalna białka Dsb Helicobacter pylori (HP0377) z zastosowaniem mutagenezy specyficznej co do miejsca, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Paweł Wierzchowski, Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na produkcję pęcherzyków zewnątrzbłonowych (OMV) przez komórki Campylobacter jejuni, dr R. Godlewska
 • Anna Wojtania, Bakterie kwasu mlekowego jako platformy nośnikowe dla antygenów Campylobacter jejuni, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • 2014

 • Zuzanna Czarkowska, Konstrukcja wektorów plazmidowych specyficznych dla bakterii z rodzaju Psychrobacter, dr Ł. Dziewit
 • Aneta Dobosz, Charakterystyka funkcjonalna białka HP0231- dimerycznej oksydoreduktazy Helicobacter pylori, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Marek Glazer, Weryfikacja potencjalnych ryboprzełączników u Campylobacter jejuni, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Aleksandra E. Kucharska, Analiza wpływu nanocząstek srebra na biofilmy tworzone przez wybrane gatunki bakterii patogennych, dr A. Grudniak
 • Aneta Lis, Analiza funkcjonalna wybranych dużych, pozachromosomowych replikonów bakterii z rodzaju Paracoccus, prof dr hab. D. Bartosik
 • Małgorzata Majewska, Rola podjednostki Psf1 kompleksu GINS w utrzymaniu stabilności materiału genetycznego w komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Paweł Oskólski, Badanie wpływu inaktywacji wybranych genów kodujących hipotetyczne regulatory transkrypcji na funkcje Lactococcus lactis IL1403 w podejściu globalnych analiz fenotypowych (Phenotype MicroArrays), prof. dr hab. K.I. Wolska
 • Katarzyna Pieńkowska, Wpływ mutacji punktowych na białka systemu Dsb Campylobacter jejuni 81-176, dr A. Łasica
 • Krzysztof Romaniuk, Projektowanie biomarkerów molekularnych procesu metanogenezy, dr Ł. Dziewit
 • Marta Rozwandowicz, Charakterystyka substratów białek systemu Dsb Campylobacter jejuni i Helicobacter pylori, dr R. Godlewska
 • Łukasz Rymer, Rola Dpb2, niekatalitycznej podjednostki polimerazy DNA epsilon Saccharomyces cerevisiae w utrzymaniu stabilności genomowej, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Witold Uhrynowski, Izolacja i charakterystyka bakterii psychrotolerancyjnych z próbek gleby z Antarktyki oraz analiza genomiczna ich plazmidów, dr Ł. Dziewit
 • Aleksandra Warner, Charakterystyka loci repABC i CRISPR plazmidu pHOM4 Paracoccus homiensis DSM 17862, prof dr hab. D. Bartosik
 • Jolanta Włodkowska, Wpływ mutacji ΔdnaKdnaJ oraz ΔdnaJ na zdolność do tworzenia biofilmow przez Escherichia coli, dr A. Grudniak
 • Izabela Wróbel, Efekt łącznego działania nanocząstek srebra i antybiotyków na komórki wolno-żyjące oraz biofilmy wybranych gatunków bakterii patogennych, prof. dr hab. K.I. Wolska
 • 2013

 • Paweł Niesiobędzki, Analiza genomiczna plazmidów bakterii psychrofilnych Pseudomonas sp. GLE121 i Polaromonas sp. HW20, dr Ł. Dziewit
 • Karolina Drabik, Funkcjonalna charakterystyka oksydoreduktazy Helicobacter pylori - białka HP0231, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Robert Lasek, Analiza struktury genetycznej i funkcji chromosomu arktycznego szczepu Psychrobacter sp. DAB_AL43B, prof. dr hab. D. Bartosik
 • Anna Mikołajczuk, Wstępna analiza funkcji produktu genu CLA0559 Campylobacter lari RM2100, dr A. Łasica
 • Malwina Muranowicz, Badanie oddziaływań między nanocząstkami złota a antybiotykami wobec wybranych gatunków, prof. dr hab. K. I. Wolska
 • Joanna Olszewska, Analiza rozprzestrzeniania oraz funkcji białka Cj0092 Campylobacter jejuni, dr A. Wyszyńska
 • Katarzyna Pawlak, Charakterystyka replikacji DNA i proteolizy w mutancie ΔhtpG Escherichia coli, dr A. Grudniak
 • Łukasz Stypiński, Analiza systemu replikacyjnego plazmidu pIGMS31 – archetypu nowej rodziny replikonów typu RCR, prof. dr hab. D. Bartosik
 • Michał Szymczak, Analiza funkcji pozachromosomowych replikonów bakterii Paracoccus aminophilus JCM 7686, prof. dr hab. D. Bartosik
 • 2012

 • Katarzyna Bartosik, Interakcje HtpG - p u Escherichia coli, badania w układzie in vitro, dr A.M. Grudniak
 • Ewa Furmańczyk, Analiza genów zaangażowanych w biosyntezę barwników karotenoidowych w wybranych szczepach Alphaproteobacteria, dr hab. D. Bartosik
 • Partycja Kobierecka, Charakterystyka białka HP0377 Helicobacter pylori, prof. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Krzysztof Krawczyk, Indukcja genów szoku cieplnego: dnaK, dnaJ, htpG, ibpA, ipbB u wybranych gatunków bakterii, dr A. Kraczkiewicz-Dowjat
 • Adam Pyzik, Analiza strukturalna i funkcjonalna ruchomych elementów genetycznych bakterii wyizolowanych z kopalni miedzi Lubin, dr Ł. Dziewit
 • Krzysztof Poszytek, Próba indukcji odpowiedzi szoku cieplnego w komórkach wybranych gatunków bakterii przez kwasy oleanolowy i ursolowy, prof. dr hab. K.I. Wolska
 • Anna Stachowicz, Charakterystyka syntetycznych przeciwciał wygenerowanych przeciwko ludzkim cyklofilinom A i B, prof. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Katarzyna Wanasz, Identyfikacja i charakterystyka nieautonomicznych elementów transpozycyjnych w genomach szczepów Pseudomonas spp. wyizolowanych z kopalni miedzi w Lubinie, dr hab. D. Bartosik
 • Monika Żyłowska, Charakterystyka funkcjonalna genów dsbA1 i dsbA2 Campylobacter jejuni 81-176, dr A. Łasica
 • 2011

 • Marcin Adamczuk, Konstrukcja kaset genetycznych DIY użytecznych w tworzeniu wektorów wahadłowych dla Alphaproteobacteria, dr. Ł. Dziewit
 • Wioletta Biesaga, Hamowanie tworzenia biofilmu i przeżywalności bakterii patogennych przez nanocząstki srebra, dr Anna Kraczkiewicz-Dowjat
 • Katarzyna Bocian, Charakterystyka genów dsbI (cla_1512 i cla_1346) Campylobacter lari RM2100, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Adria Cegielski, Analiza puli plazmidów występujących w arktycznych szczepach bakterii z rodzaju Psychrobacter, dr hab. D. Bartosik
 • Jakub Czarnecki, Zastosowanie mutagenezy transpozonowej do identyfikacji genów bakterii Brevundimonas sp. LM18 zaangażowanych w syntezę karotenoidów, dr hab. D. Bartosik
 • Katarzyna Grześ, Interakcje DnaA – HtpG u Escherichia coli, badania in vitro, dr Anna M. Grudniak
 • Jakub Jopek, Klonowanie i ekspresja genów heterologicznych w Lactococcus lactis, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Jarosław Pankowski, Molekularna analiza plazmidu pHOM3 (122 kb) z Paracoccus homiensis DSM 17862, warunkującego tworzenie biofilmu, dr hab. D. Bartosik
 • Sylwia Pliszka, Wpływ kwasów oleanolowego i ursolowego na oporność wybranych szczepów bakteryjnych na tetracyklinę i oksacylinę, prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Katarzyna Radomska, Charakterystyka funkcjonalna białka HP0231 Helicobacter pylori, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • 2010

 • Monika Gawor, Analiza oddziaływania białek Dba (HP0594) i DsbI (HP0595) Helicobacter pylori, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Iwona Gawryszewska, Konstrukcja mutanta warunkowego w genie cjaD Campylobacter jejuni, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Ewa Kosykowska, Badanie interakcji między białkiem DsbI a polipeptydem Dba Campylobacter jejuni 81-176, dr A. Łasica
 • Katarzyna Jankowska, Identyfikacja i charakterystyka systemów restrykcji-modyfikacji kodowanych w plazmidzie pAMI7 Paracoccus aminophilus JCM 7686, dr hab. D. Bartosik
 • Natalia Kubisa, Interakcje ClpB - HtpG u Escherichia coli, badania in vitro i in vivo, dr A. M. Grudniak
 • Aleksandra Nowak, Atenuowana Salmonella jako nośnik genów CJJ81176_0127 oraz CJJ81176_1001 Campylobacter jejuni, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • Tomasz Sitarek, Analiza przyczyn spontanicznego powstawania mutantów insercyjnych plazmidów wprowadzanych do Paracoccus pantotrophus DSM 11072, dr hab. D. Bartosik
 • Agnieszka Tudek, Charakterystyka wybranych plazmidów występujących w bakteriach metylotroficznych Paracoccus aminophilus JCM 7686 i Paracoccus aminovorans JCM 7685, dr hab. D. Bartosik
 • Julia Ufnalewska, Zmiany hydrofobowości powierzchni komórek bakteryjnych i składu białkowego błony zewnętrznej pod wpływem kwasu oleanolowego i ursolowego, prof. dr hab. K. I. Wolska
 • Marta Ukleja Identyfikacja partnerów białkowych oksydoreduktazy tiolowej DsbI Campylobacter jejuni i Helicobacter pylori, prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka
 • 2009

 • Kamila Bartnicka, Molekularna analiza epidemiologiczna szczepów Mycobacterium tuberculosis wyizolowanych od chorych na gruźlicę z województwa śląskiego, prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk
 • Agnieszka Borek, Identyfikacja i charakterystyka funkcjonalna systemu addykcyjnego z plazmidu pAES6 Paracoccus aestuarii DSM 19484, dr hab. Dariusz Bartosik
 • Beata Fiecek, Zmiana zdolności hemolitycznych, sekrecyjnych i osmoadaptacyjnych wybranych gatunków bakterii patogennych pod wpływem kwasów oleanolowego i ursolowego, dr Anna Kraczkiewicz-Dowjat
 • Anna Mazek Poszukiwanie sekwencji insercyjnych przydatnych do mutagenezy transpozonowej bakterii z klasy Alphaproteobacteria, dr hab. Dariusz Bartosik
 • Ewa Nikonorow, obrona przewidziana na grudzień 2009 roku, dr Agnieszka Wyszyńska
 • Magdalena Ochnio, Molekularna charakterystyka plazmidu pKON1 (80 kpz) Paracoccus kondratievae NCIMB 13773, dr hab. Dariusz Bartosik
 • Piotr Przanowski, Analiza oddziaływań białek HP1173 i DsbI Helicobacter pylori, dr Anna Łasica
 • Jan Suski, Badanie interakcji między białkami HtpG a ClpB oraz konstrukcja mutanta DhtpG i jego analiza funkcjonalna w komórkach Escherichia coli, dr Anna Grudniak
 • Konrad Tomala, Opracowanie metody do przewidywania struktury przestrzennej RNA z użyciem zredukowanej reprezentacji, próbkowania Monte Carlo i potencjału statystycznego, prof. Janusz Bujnicki; prof. E. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka
 • Michał Wandel, Szlak utleniania Dsb (disulfide bond) Campylobacter jejuni - analiza ekspresji genów i oddziaływań między białkami, prof. E. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka
 • Tomasz Wołkowicz, Molekularna analiza mechanizmów oporności na antybiotyki b-laktamowe szczepów Haemophilus influenzae izolowanych z zakażeń układu oddechowego w Polsce w latach 2005 - 2006, prof. W. Hryniewicz, prof. E. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka
 • Jakub Wudarski, Wpływ kwasów oleanolowego i ursolowego na sekrecję białek i przepuszczalność osłon Yersinia enterocolitica O:9, prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • 2008

 • Magdalena Szuplewska, Identyfikacja i charakterystyka elementu transpozycyjnego o mozaikowej strukturze w Paracoccus marcusii OS22, dr hab. Dariusz Bartosik
 • Mateusz Tabin, Identyfikacja i molekularna charakterystyka elementów transpozycyjnych w wybranych szczepach Paracoccus spp., dr hab. Dariusz Bartosik
 • Marta Warsińska, Analiza elementów transpozycyjnych w szczepie Pseudomonas sp. UW12 wyizolowanym z endemicznego środowiska kopalni miedzi, dr hab. Dariusz Bartosik
 • Paulina Nadkowska, Modulacja oporności na antybiotyki wybranych gatunków bakterii przez kwas oleanolowy, prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Jolanta Szarlak, Wpływ kwasów oleanolowego i ursolowego na indukcję odpowiedzi stresowej oraz kontrolę ekspresji wybranych operonów Escherichia coli, prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Katarzyna Affek, Identyfikacja antygenów przydatnych do konstrukcji szczepionki anty-Campylobacter dla kurcząt, dr Agnieszka Wyszyńska
 • Paula Roszczenko, Związek pomiędzy sekwencją aminokwasową, strukturą i funkcją oksydoreduktazy DsbI Helicobacter pylori, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Agata Turlej, Próba analizy mechanizmu oddziaływania białek CjaD z TolB u Campylobacter, dr Renata Godlewska
 • Katarzyna Wiśniewska, Mutageneza genu cjaD Campylobacter jejuni., dr Renata Godlewska
 • Magdalena Szwed, Wpływ kwasu oleanolowego i ursolowego na skład i biosyntezę mureiny wybranych gatunków bakterii, dr Anna Grudniak
 • 2007

 • Mateusz Putyrski, Strukturalna i funkcjonalna analiza modułów transpozycyjnych Paracoccus methylutens DM12, dr hab. Dariusz Bartosik
 • Dorota Giersz, Molekularna charakterystyka plazmidu pMAR4 z Paracoccus marcusii DSM 11574, dr hab. Dariusz Bartosik
 • Magdalena Jazurek, Badanie regulacji ekspresji genów systemów kodujących toksynę i antytoksynę typu tad-ata, dr hab. Dariusz Bartosik
 • Ewa Jagiełło, Molekularna charakterystyka wybranych elementów transpozycyjnych Paracoccus spp., dr hab. Dariusz Bartosik
 • Rafał Kopacz, Molekularna identyfikacja szczepów Mycobacterium avium, izolowanych od chorych, przy użyciu analizy restrykcyjnej sekwencji hsp65, prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk
 • Łukasz Samluk, Lokalizacja kwasu oleanolowego w komórkach różnych gatunków bakterii, dr Anna Grudniak
 • Anna Klicka, Oddziaływanie kwasu oleanolowego z bakteryjnymi białkami wiążącymi penicylinę (PBPs), dr Anna Grudniak
 • Wojciech Siwek, Analiza zdolności adhezyjnych Pseudomonas syringae, konsekwencje dla procesu patogenezy, prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Rut Klinger, Wyciszanie ekspresji genów kodujących białka regulujące cykl komórkowy w komórkach nowotworowych metoda interferencji RNA, prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Paweł Łaniewski, Cele działania białek szlaku utleniania systemu Dsb Campylobacter jejuni, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Emilia Białopiotrowicz, Immunoprofilaktyka anty-Campylobacter - analiza przydatności białka CjaA konstrukcji szczepionki dla kurcząt anty-Campylobacter, dr Agnieszka Wyszyńska
 • Anna Staroń, Analiza stanu redox białek Dsb Campylobacter jejuni, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Joanna Radziwiłł, Różnorodność mikrobiologiczna w ziarnach kefirowych - podejście genetyczne, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Katarzyna Filip, Wspieranie modelowania białek wynikami analizy biochemicznej i biofizycznej, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Monika Nesteruk, System Dsb Campylobacter jejuni - analiza procesów transkrypcji, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • 2006

 • Grażyna Rudzicz, Identyfikacja i charakterystyka mobilnych elementów genetycznych Paracoccus marcusii DSM 11574, prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk
 • Edyta Basek, Molekularna analiza puli modułów transpozycyjnych Paracoccus methylutens DM12, dr hab. Dariusz Bartosik
 • Marcin Wąsowicz, PCR multiplex jako test molekularny do identyfikacji Mycobacterium bovis BCG i jego wykorzystanie w diagnostyce niepożądanych odczynów poszczepiennych, prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk
 • Bożena Mazurkiewicz, Koniugacyjne przekazywanie minireplikonów, pochodnych plazmidów R6K i RK2, z Escherichia coli do Klebsiella oxytoca i Klebsiella pneumoniae, prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Lech Ignatowicz, Rola białka OmpD w wirulencji Pseudomonas aeruginosa, prof. dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Paweł Gumiela, Konstrukcja mutantów plazmidu R6K ze zwiększoną liczbą kopii, dr Anna Kraczkiewicz-Dowjat
 • Anna Kurek, Zakres gospodarza plazmidu R6K, dr Anna Grudniak
 • Karolina Tomczyk, Analiza glikozylacji białek Campylobacter spp., dr Agnieszka Wyszyńska
 • Weronika Wronowska, Charakterystyka i mechanizmy transportu lipoproteiny CjaD Campylobacter jejuni, dr Renata Godlewska
 • Zbigniew Pietras, System Tol-Pal Campylobacter jejuni. Wzajemne oddziaływanie białek, dr Renata Godlewska
 • Aleksandra Jakubczak, Zmienność glutamyloendopeptydazy serynowej SprE Enterococcus faecalis w populacji tego patogenu izolowanego z zakażeń w Polsce - analiza molekularna proteinazy, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Joanna Kraszewska, Wpływ Dpb2p, podjednostki holoenzymu polimerazy epsilon na wierność replikacji chromosomowego DNA w komórkach Saccharomyces cerevisiae, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • 2005

 • Magdalena Ochocka, Replikacja plazmidu RA3 z grupy IncU, prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk
 • Magdalena Możejko, Badanie interakcji regulatora transkrypcyjnego CysB z polimerazą RNA u Escherichia coli, prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk
 • Łukasz Dziewit, Identyfikacja i charakterystyka funkcjonalna systemu stabilizującego tad-aad z plazmidu pAMI2 Paracoccus aminophilus, dr hab. Dariusz Bartosik
 • Łukasz Drewniak, Identyfikacja funkcjonalnych modułów plazmidu pAMI2 Paracoccus aminophilus i ich wykorzystanie do konstrukcji wektorów specyficznych dla Alphaproteobacteria, dr hab. Dariusz Bartosik
 • Anna Mieszkowska, Analiza inwazyjności szczepów Campylobacter, dr Agnieszka Wyszyńska
 • Anna Grabowska, Analiza transkrypcyjna operonu dba - dsbI Campylobacter jejuni, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Ksenia Szymanek, Wpływ mutacji w genach cjaA, dsbl i dsbB Campylobacter coli na zdolność kolonizacji przewodu pokarmowego kurcząt, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Marcin Pawłowski, Analiza porównawcza kolagenopodobnych białek Eukaryota i Prokaryota, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • 2004

 • Małgorzata Mikosa, Identyfikacja i molekularna charakterystyka mobilnej wyspy genomowej Paracoccus pantotrophus DSM 11072, dr hab. Dariusz Bartosik
 • Aleksandra Sołyga, Klonowanie i analiza modułu transpozycyjnego Paracoccus methylutens DM12, dr hab. Dariusz Bartosik
 • Magdalena Błaszczyk, Identyfikacja i charakterystyka elementów transpozycyjnych wybranych szczepów Paracoccus spp., dr Jadwiga Baj
 • Renata Welc, Molekularna charakterystyka systemu replikacyjnego plazmidu pMTH4 Paracoccus methylutens DH12, prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk
 • Anna Pisarska, Analiza mutacyjna genu parB Pseudomonas aeruginosa, prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk
 • Tatiana Wiktorowicz, Koniugacyjne przekazywanie minireplikonów, pochodnych plazmidu R6K, z Escherichia coli do wybranych gatunków bakterii patogennych, dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Anna Sajkowska, Koniugacyjne przekazywanie minireplikonówpochodnych plazmidów R6K i RK2 z Escherichia coli do Yersinia enterocolitica, dr Anna Grudniak
 • Jolanta Kamińska, Użycie drożdżowego systemu dwuhybrydowego do identyfikacji roślinnych białek wiążących z białkiem U9 Nicotiana tabacum, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Joanna Lampkowska, Konstrukcja i charakterystyka fuzji genów cjaA Campylobacter spp. i etxB Escherichia coli, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Joanna Życka, Charakterystyka produktu genu cjaA Campylobacter spp., prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • 2003

 • Jakub Mondzelewski, Identyfikacja sekwencji centromeropodobnej systemu aktywnego rozdziału (par) megaplazmidu/minichromosomu pTAV3 Paracoccus versutus, dr hab. Dariusz Bartosik
 • Renata Zawadzka, Badanie regulacji ekspresji genów rep i par magaplazmidu/minichromosomu pTAV3 Paracoccus versutus, dr hab. Dariusz Bartosik
 • Monika Maciąg, Wpływ białek opiekuńczych DnaK i DnaJ Escherichia coli na stabilność pozytywnych regulatorów transkrypcji, dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Justyna Sieńczyk, Zależność składu lipidów i lipopolisachrydu w osłonach komórkowych Escherichia coli od funkcjonowania białek opiekuńczych DnaK i DnaJ, dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Magdalena Lewandowska, Funkcjonalna charakterystyka białek z rodziny Dsb Campylobacter jejuni 81-176, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Anna Zarębska, Badanie regulacji transkrypcji operonu cjaAB Campylobacter jejuni, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Jakub Urbański, Analiza inwazyjności Campylobacter jejuni, dr Renata Godlewska
 • Elżbieta Sułuja, Funkcjonalna charakterystyka białka JHP542 Helicobacter pylori - potencjalnie białka rodziny Dsb, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • 2002

 • Patrycja Dołowy, Molekularna charakterystyka systemu aktywnego rozdziału megaplazmidu/minichromosomu pTAV3 Paracoccus versutus, dr hab. Dariusz Bartosik
 • Marta Sochacka, Identyfikacja i charakterystyka sekwencji insercyjnych Paracoccus pantotrophus, dr hab. Dariusz Bartosik
 • Magdalena Modrzewska, Udział białek opiekuńczych DnaK i DnaJ w przekazywaniu DNA do komórki biorcy podczas koniugacji oraz w proteolizie niestabilnych białek Escherichia coli, dr hab.Krystyna I. Wolska
 • Anna Busiek, Udział białek opiekuńczych DnaK i DnaJ w rekombinacji pokoniugacyjnej oraz w proteolizie niestabilnych białek Escherichia coli, dr hab.Krystyna I. Wolska
 • Agata Wójcik, Ocena oddziaływania na bakterie neomycyny wraz z drugim antybiotykiem, obecnych w złożonych preparatach farmaceutycznych, dr hab.Krystyna I. Wolska
 • Marcin Rutkowski, Bioinformatyczna i eksperymentalna charakterystyka genów Campylobacter jejuni - homologów Ipa rodzaju Listeria, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Michał Mikuła, Ilościowa ocena gęstości infekcji Helicobacter pylori przy użyciu techniki "Real time" PCR w modelu doświadczalnym na myszach, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Elżbieta Brzuszkiewicz, Analiza procesów transkrypcji nietypowego operonu cjaAB Campylobacter jejuni 81176, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • 2001

 • Michał Dmowski, Konstrukcja i charakterystyka minireplikonu plazmidu pAMI2 Paracoccus aminophilus, dr Jadwiga Baj
 • Adam Jujka, Oczyszczanie produktów dzikiej i zmutowanych form genu parB oraz porównanie ich zdolności do oligomeryzacji in vitro, prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk
 • Jacek Łukasik, Identyfikacja i charakterystyka sekwencji insercyjnych (IS) w Paracoccus methylutens DM12, prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk
 • Paweł Karpiński, Rola białek opiekuńczych w kontroli ekspresji regulonu cysteinowego Escherichia coli, dr hab.Krystyna I. Wolska
 • Beata Nowakowska, Analiza mutantów Bacillus subtilis opornych na indukcję genu t pochodzącego z plazmidu pSM19035, dr hab.Krystyna I. Wolska
 • Karolina Malanowska, Udział polimerazy IV DNA w replikacji chromosomalnego DNA E. coli, dr hab.Krystyna I. Wolska
 • Magdalena Górka, Konstrukcja i charakterystyka biblioteki genomowego DNA Helicobacter pylori w celu badania oddziaływań białek bakteryjnych z białkami ludzkich komórek nabłonkowych (metoda Phage Display), prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Aleksandra Wesołowska, Identyfikacja białek ludzkich oddziaływujących z cytotoksyną wakuolizującą VacA Helicobacter pylori, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Agnieszka Sałamaszyńska, Identyfikacja genów Helicobacter pylori kodujących immunopozytywne białka, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Anna Raczko, Charakterystyka produktu genu cjaA Campylobacter jejuni kodującego immunopozytywne białko, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • 2000

 • Joanna Nowak, Wstępna charakterystyka funkcji produktów sierocych genów Helicobacter pylori - HP 596 i HP 1285, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
 • Michał Szymanik, Identyfikacja sekwencji centromeropodobnej systemu aktywnego rozdziału minireplikonu typu repABC - pTAV320, dr hab. Dariusz Bartosik
 • Małgorzata Witkowska, Identyfikacja i wstępna charakterystyka w wybranych gatunkach rodzaju Paracoccus, prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk
 • Mariusz Kuć, Udział białek opiekuńczych DnaK i DnaJ w regulacji ekspresji wybranych genów i w mutagenezie Escherichia coli, dr hab.Krystyna I. Wolska
 • Karolina Cieśnikowska, Charakterystyka genu cysZ Escherichia coli, dr hab. Krystyna I. Wolska
 • Agnieszka Szewczyk, Charakterystyka sierocego genu CjaE Campylobacter jejuni 72Dz/92 kodującego 56 kDa białko, prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka

 

[ wróć ]

 

z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster